De informatiehuishouding van de overheid is nog lang niet op orde. Met name de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten staat onder druk.

Dat zijn de voornaamste conclusies van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Op verzoek van het Adviescollege Openbaarheid en Informatievoorziening (ACOI) hebben zij een actueel beeld geschetst van de digitale informatiehuishouding van de overheid.

Het ACOI zal hun rapportages gebruiken voor zijn advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de meerjarenplannen voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding van de overheid. Dat advies zal in het eerste kwartaal van 2024 worden gepresenteerd.

De rapportages gaan vooral in op de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsdocumenten die de overheid ‘in gebruik’ heeft en die nog niet zijn overgedragen aan het Nationaal Archief of een ander officieel archief, conform de Archiefwet.

“Langdurig commitment en sturing van management en van bestuurders is nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, zo constateert onder andere het IPO. “Wat daarbij helpt is het besef dat een goede informatiehuishouding niet alleen van belang is om te voldoen aan de verplichtingen van de Woo en de Archiefwet, maar fundamenteel is voor interne en externe samenwerking en uiteindelijk het versterken van het vertrouwen van de burger in de overheid.”