Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) verwerkt voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken en zijn bedrijfsvoering persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Gebruik persoonsgegevens

Vult u een formulier op onze website in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht of vraag te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht of vraag niet behandelen.

Het kan zijn dat in het kader van een onderzoek uit eigen beweging contact met u wordt opgenomen voor een nadere toelichting of een andere vorm van medewerking.

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij de Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Delen van persoonsgegevens

Voor de behandeling van uw klacht of vraag kan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met de bij uw klacht betrokken (overheids)instanties. Daarom raden wij u aan alleen die informatie op te sturen die wij nodig hebben voor de behandeling van uw klacht. Bij twijfel kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Voor de dienstverlenende taken wisselen wij geen persoonsgegevens uit met andere instanties. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Met organisaties die – in opdracht van de Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Uw privacy rechten

U hebt een aantal rechten als het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding uw persoonsgegevens gebruikt: 

Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.

Recht op inzage: u hebt  het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

Het is niet mogelijk na afloop van de klachtbehandeling te vragen om correctie van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om – vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Let op: gaat het om een door u ingediende klacht, dan kunt u van dit recht geen gebruik maken. Reden hiervoor is dat de verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust op een wettelijk taak en niet op toestemming.

Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar: 

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
T.a.v. het secretariaat
Postbus 18601
2502 EP Den Haag

Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: info@acoi.nl

Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op. 

Beperking van uw privacy rechten

Als uw verzoek betrekking heeft op een door u ingediende klacht, dan zijn uw rechten beperkt. De verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust namelijk op een wettelijke taak.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.  U kunt dan een e-mail sturen aan info@acoi.nl. Ook kunt u daarover een klacht bij ons indienen. 

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens. 

Online partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp? Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden u dan ook aan hun privacy bepalingen goed door te lezen.

Anonimiseren

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding publiceert zijn adviezen en rapporten op deze website. Hierbij worden de rapporten geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo'n manier dat zaken niet meer zijn te herleiden tot een individueel persoon. Als u van mening bent dat dit in uw geval niet zorgvuldig is gedaan, dan kunt u een mail sturen naar info@acoi.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon. Meer informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.