Aanleiding

In het overleg van 14 juli 2022 hebben de collegeleden ingestemd met het voorstel over een eigen beleid van het Adviescollege met betrekking tot openbaarheid en Informatiehuishouding. Uitgangspunt is dat het Adviescollege met zijn eigen openbaarheidsbeleid en informatiehuishouding het goede voorbeeld wil geven.

Afspraken

  • Agenda’s, besluitenlijsten en vergaderverslagen van collegevergadering worden na afloop van de collegevergadering gepubliceerd.
  • Nota’s van het bureau aan de collegeleden die dienden ter voorbereiding van ACOI-adviezen aan regering en parlement worden gepubliceerd zodra het advies definitief is.
  • Bemiddelingszaken: afgesproken dat we via een openbare database inzichtelijk maken hoeveel zaken er zijn behandeld en met welke looptijd en uitkomst. Een eventueel advies voorkomend uit een bemiddelingsverzoek wordt gepubliceerd.

Collegevergaderingen

Om iedereen inzicht te geven wanneer het Adviescollege vergadert, wordt op de website een kalender geplaatst met de datum van de (toekomstige) collegevergaderingen. 

Bij iedere datum worden na afloop van de vergadering eerder genoemde documenten gepubliceerd. Deze documenten worden voor publicatie gecontroleerd. Mocht informatie niet openbaar gemaakt kunnen worden, dan wordt deze onleesbaar gemaakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan privacygevoelige informatie in lopende bemiddelingszaken. Uitgangspunt is bij het publiceren zo veel mogelijk informatie openbaar te maken. 

Streven is om op de eerste dinsdag na afloop van de vergadering de documenten te publiceren. We hebben deze extra dagen nodig om het proces van publicatie correct en zorgvuldig uit te voeren. 

Het verslag van een collegevergadering zal uiterlijk de dinsdag na afloop van de vergadering waarin deze is vastgesteld worden gepubliceerd, dus minimaal twee weken na de vergadering waarover het verslag gaat. Het wordt dan bij de juiste overlegdatum gepubliceerd.

Adviezen

Op het moment dat we de definitieve versie van een advies van ACOI aan minister en/of Kamer sturen, maken we ook alle onderliggende adviesnota’s waarmee het college heeft ingestemd openbaar op de website.

Bemiddeling

Na afloop van een bemiddeling wordt het eindbericht of het advies voorkomend uit de bemiddeling op de website van het ACOI gepubliceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het college met het advies heeft ingestemd. Het publiceren wordt meegenomen in het proces van publicatie van de documenten die na afloop van de collegevergadering gepubliceerd worden, dus uiterlijk de eerste dinsdag na afloop van de betreffende vergadering.

Er komt een overzicht op de website met het aantal lopende en afgeronde bemiddelingszaken.

Planning

Documentatie van het Adviescollege, zoals beschreven in de nota, zal in maart 2023 beschikbaar zijn op deze website.