Op deze pagina vindt u de adviezen of een verwijzing naar publicaties van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. 

Ik wil direct naar:


Bemiddelingsadviezen

Het Adviescollege kan op grond van de Woo advies uitbrengen naar aanleiding van een klacht van een journalist, wetenschapper of andere verzoekers met een beroepsmatig belang. Bemiddeling door het Adviescollege is erop gericht een goede uitkomst te vinden die recht doet aan letter en geest van de Woo.

Advies inzake Woo-verzoek COVID-19

Aanleiding voor dit advies is een klacht van een freelance journalist over de wijze waarop VWS zijn woo-verzoek behandeld heeft. Het advies inzake Woo-verzoek COVID-19 vindt u hier.

Bekijk hier alle overige publicaties met een advies naar aanleiding van een bemiddeling door het ACOI.


Adviezen aan regering en parlement

Een kerntaak van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is de advisering aan de regering en het parlement over het beheren en de openbaarmaking van overheidsinformatie. 

Chatberichten

Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Het advies over chatberichten vindt u hier.

Bekijk hier alle overige publicaties met betrekking tot adviezen aan regering en parlement.


Advies meerjarenplan informatiehuishouding

Een andere kerntaak betreft de advisering aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris Cultuur en Media over hun plannen om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.

Aanpak advies meerjarenplan

In deze brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Cultuur en Media informeert het Adviescollege over de wijze waarop hij invulling gaat geven aan deze wettelijke adviestaak.

Brief over de aanpak


Wetgevingsadviezen openbaarmaking en ontsluiting van publieke informatie

Het Adviescollege wordt ook om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaarmaking en de ontsluiting van publieke informatie

Uitvoeringswet voor de Europese Datagovernanceverordening

De Datagovernanceverodering geeft onder meer regels voor hergebruik en het beschikbaar stellen van overheidsgegevens, wanneer die gegevens onderworpen zijn aan rechten van anderen. Het gaat dan over ontsluiting van niet openbare overheidsinformatie. 

Het Adviescollege heeft een advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet. Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen die in het Nederlands recht op grond van de Datagovernanceverordering moeten worden geregeld.

Het advies vindt u hier. 

Wetsvoorstel Verzamelwet BZK

Er komt een Verzamelwet voor onder meer wetstechnische wijzigingen van de Wet open overheid. Het Adviescollege heeft hier een wetgevingsadvies over uitgebracht. 

Het advies vindt u hier.