Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding wenst zijn communicatie pro-actief beschikbaar te maken op deze website. Op deze pagina vindt u daarom de belangrijkste communicatie van het Adviescollege.

Heeft u vragen over onze communicatie? Neem contact op via info@acoi.nl. 

Recente publicaties

Filteren

Zoek op documentsoort

Zoek op datum

Periode

Datum van

Vanaf

Tot en met

Advies over meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

Eén van de kerntaken van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is advisering aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over hun plannen om de openbaarheid en de digitale informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.

In dit dossier leest u over het onderzoek en de activiteiten van het Adviescollege om tot dit advies te komen. Op 23 mei is het advies 'Alles is niets' aangeboden aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering van BZK, Alexandra van Huffelen, en de staatssecretaris Cultuur en Media van OCW, Fleur Gräper, tijdens de ontbijtsessie 2 jaar Wet open overheid.

Direct naar het advies.

Eindbrief bemiddeling Follow the Money en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 17 juli 2023 hebben journalisten van Follow the Money bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend. De klacht zag op het overschrijden van de beslistermijn bij een Woo-verzoek over het STAP-budget, waarbij het ministerie herhaaldelijk de beslistermijn uitstelde en afspraken niet nakwam.

Eindbrief bemiddeling Omroep West - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijksvastgoeddienst)

Op 20 februari 2024 heeft een journalist van Omroep West bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf zijn verzoek om informatie behandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en het Rijksvastgoedbedrijf.

Advies over het ontwerp archiefbesluit

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding heeft advies uitgebracht over het concept-Archiefbesluit 20XX. Dit is dinsdag 9 april, op verzoek, aan de staatssecretaris Cultuur en Media (OCW) gezonden. Het Adviescollege heeft zich in dit advies vooral gericht op de regels die gaan over de selectie van overheidsinformatie, en over de openbaarheid van informatie bij archiefdiensten.

Eindbrief bemiddeling stichting Borsele tot de kern en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 18 september 2023 heeft de Stichting Borsele tot de kern bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend. In het kader van de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele waren twee Woo-verzoeken door de stichting ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De behandeling van de verzoeken duurde lang en de communicatie werd als stroef ervaren. Dit waren dan ook de redenen om een klacht in te dienen bij het Adviescollege.

Advies over openbaarmaking op verzoek in reactie op de invoeringstoets Wet open overheid

In het advies met de titel 'Wat kan ik voor u doen?' geeft het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviezen over manieren waarop openbaarmaking op verzoek verbeterd kan worden. Het is een reactie op de invoeringstoets Woo, waaruit opnieuw naar voren komt dat de afhandeling van Woo-verzoeken nog niet goed verloopt.

Ter verbetering van het Woo-proces adviseert het Adviescollege (alle) overheidsorganisaties beter samen te werken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld, en ‚Äėlever‚Äô vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze ‚Äď in alle redelijkheid ‚Äď van elkaar mogen verwachten.

Direct naar het advies.

Advies bemiddeling wetenschapper Universiteit Leiden en het ministerie van Financi√ęn

Op 12 november 2022 heeft een wetenschapper van de Universiteit Leiden bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend over de wijze waarop het ministerie van Financi√ęn, waaronder ook de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen, zijn Woo-verzoeken behandelden. Naar aanleiding van de klacht is er bemiddeld door het Adviescollege.

Eindbrief bemiddeling EenVandaag en ministerie van Financi√ęn

Op 24 maart 2023 heeft een journalist bij EenVandaag een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het ministerie van Financi√ęn zijn verzoek om informatie behandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen EenVandaag en het ministerie van Financi√ęn.

Eindbrief bemiddeling journalist en ministerie van Justitie en Veiligheid

Op 11 januari 2024 heeft een freelance journalist bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en het ministerie. De bemiddeling is geslaagd en afgerond met een eindbrief.

Advies over de mogelijkheden om de openbaarheid en toegankelijkheid van de archieven over de vliegramp in de Bijlmer te vergroten.

De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2023 aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gevraagd om een advies uit te brengen over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot stukken over de Bijlmervliegramp. 

Een ramp, zoals die in de Bijlmer, heeft grote gevolgen voor de directe betrokkenen maar ook gevolgen voor de samenleving als geheel. Het raakt aan de veiligheid en aan het vertrouwen van burgers in instanties en de luchtvaartveiligheid. Gezien deze individuele en maatschappelijke belangen is het van belang om binnen de grenzen van verdrags- en nationale bepalingen te komen tot een zo’n groot mogelijke mate van openbaarheid.

Het Adviescollege ziet mogelijkheden om de openbaarheid en toegankelijkheid van het archief over de vliegramp in de Bijlmer te vergroten. Vanwege de maatschappelijke, persoonlijke en politieke betrokkenheid bij de gevolgen van de vliegramp bevat het archief namelijk meer dan alleen documenten die doorgaans op grond van het luchtvaartverdrag beperkt openbaar zouden moeten zijn. Gevoelige documenten die wel onder het luchtvaartverdrag vallen, zoals getuigenverklaringen of transcripten van de luchtverkeersleiding, kunnen volgens het Adviescollege het beste door een (permanente) commissie beoordeeld worden. In deze commissie zijn de verschillende belangen, zoals openbaarheid, luchtvaartveiligheid en nabestaanden vertegenwoordigd. Tot slot kan ook een herstructurering van het archief de openbaarheid vergroten en kunnen een uitgebreidere inventaris en onderzoeksgids behulpzaam zijn om alle beschikbare informatie over de vliegramp in de Bijlmermeer in kaart te brengen.

Direct naar het advies.

07-12-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Besluit Woo-verzoek over het maken van onderscheid voor het indienen van een bemiddelingsverzoek

In een e-mail van 24 november 2023 is bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gevraagd alle informatie te verstrekken hoe het ACOI onderscheid maakt, of denkt te kunnen maken, of een burgerjournalist al dan geen bemiddelingsverzoek bij het ACOI in kan dienen. In deze publicatie wordt het besluit en de bijhorende communicatie gepubliceerd. 

Eindbrief bemiddeling journalist RTV Drenthe en Politie Noord-Nederland

Op 2 augustus 2023 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Politie Noord-Nederland zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Politie Noord-Nederland.

Eindbrief bemiddeling journalisten Investico en Erasmus MC

Op 4 april 2023 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het Erasmus MC hun verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en het Erasmus MC.

10-11-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

12-10-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalist Nieuwsuur en TU Delft

Op 28 september 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de gang van zaken nadat de journalist een verzoek om openbaarmaking van informatie indiende op 14 juli 2022 over QuTech bij de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft.

21-09-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Eindbrief bemiddeling Wakker dier en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Op 9 november 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: de NVWA) de verzoeken om informatie behandelt. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen Stichting Wakker Dier en de NVWA.

24-08-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalisten Nieuwsuur en het ministerie van Algemene Zaken

Op 22 juli 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de wijze waarop AZ haar Woo-verzoek in behandeling heeft genomen. Naar aanleiding van de klacht is er bemiddeld door het Adviescollege.

Eindbrief bemiddeling journalist De Limburger en Inspectie Leefomgeving en Transport

Op 21 november 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de Inspectie) zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Inspectie.

29-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies aan de minister van BZK met aanbevelingen over voortgang actieve openbaarmaking

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding vindt het belangrijk dat de overheid snel meer informatie actief openbaar maakt, maar ziet dat de uitwerking hiervan de nodige uitdagingen met zich meebrengt. In deze brief doet het Adviescollege een aantal aanbevelingen om samen de voortgang van actieve openbaarmaking te bevorderen.

15-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

01-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

11-05-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

20-04-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

06-04-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalist The Investigative Desk en ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) stelt dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ruimhartiger en effectiever moet zijn met het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie (COVID-19). Dat kan en moet beter, zo schrijft het college in een advies dat is uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een journalist over de afhandeling van Woo-verzoeken.

09-03-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

23-02-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Eindbrief bemiddeling journalist RTV Drenthe en gemeente Aa en Hunze

Op 11 augustus 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de wijze waarop de gemeente Aa en Hunze zijn verzoeken om informatie afhandelde. De journalist verzocht de gemeente op 14 februari 2022 op grond van de Woo om informatie over het kappen en herplanten van gemeentelijke bomen over de periode 2016-2021.

09-02-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

26-01-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

12-01-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers. 

Direct naar het advies. 

15-12-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling. 

01-12-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

17-11-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling. 

03-11-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

20-10-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling.

06-10-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

22-09-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

08-09-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

25-08-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

14-07-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.