Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is ingesteld in de Wet open overheid, de ‘Woo’. De Woo geldt vanaf 1 mei 2022 en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur, de ‘Wob’. Het Adviescollege heeft vier collegeleden en een voorzitter.

Het Adviescollege heeft drie kerntaken:

  1. Advisering aan de regering en het parlement over de openbaarmaking van overheidsinformatie.
  2. Advisering aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Cultuur en Media over hun plannen om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.
  3. Bemiddeling bij klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt.

Waarover adviseert het Adviescollege?

De Woo

Het belangrijkste onderwerp voor het Adviescollege is de uitvoering van de Wet open overheid, de Woo. Het gaat daarbij over de manier waarop de overheid haar informatie openbaar maakt. Wat publiceren overheidsorganisaties actief, uit eigen beweging? Hoe gaan zij om met verzoeken tot openbaarmaking van overheidsdocumenten, die ingediend zijn door journalisten, wetenschappers en anderen? Wat kan anders en beter? Het Adviescollege onderzoekt de stand van zaken en brengt vervolgens adviezen uit aan de regering en het parlement.

Informatiehuishouding

Het Adviescollege adviseert ook over de informatiehuishouding van de overheid. Overheidsorganisaties maken en ontvangen veel documenten, zoals interne nota’s, rapporten, brieven, e-mails en websites. Als de overheid die informatie niet zorgvuldig beheert, is het lastig om de relevante documenten openbaar te maken. De Wet open overheid verplicht de minister van BZK daarom om samen met de staatssecretaris van Cultuur en Media en met gemeenten, provincies en waterschappen plannen op te stellen voor verbetering van hun (digitale) informatiehuishouding.

Archiefwet

Het Adviescollege adviseert over de voortgang van die plannen en let daarbij ook op de Archiefwet. In de Archiefwet staan namelijk de basisregels voor goed informatiebeheer.

Gevraagd en ongevraagd advies

Het Adviescollege kan verder, gevraagd en ongevraagd, adviseren over andere wetten en maatregelen die gevolgen hebben voor de openbaarheid van overheidsinformatie.

Wat gaat het Adviescollege doen voor journalisten?

Ombudsfunctie

Het Adviescollege heeft een ombudsfunctie voor de journalistiek. Dat betekent dat het kan bemiddelen bij klachten van journalisten over de afhandeling van Woo-verzoeken door overheidsorganisaties.