Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) hecht aan een democratie waar iedereen actief aan kan deelnemen en waar iedereen kan volgen wat de overheid doet. Dat betekent dat iedereen toegang moet hebben tot de informatie die de overheid heeft. Het college wil aanjager zijn van die openbaarheid.

De taken van het ACOI zijn bepaald door de Wet open overheid. Het college adviseert, gevraagd en ongevraagd, aan de regering en het parlement over openbaarheid en goed beheer van overheidsinformatie. Daarnaast bemiddelt het college over de manier waarop een overheidsorganisatie een verzoek om openbaarmaking van informatie behandelt. Het college bemiddelt voor journalisten, wetenschappers en anderen met een beroepsmatig belang.

Bij de uitvoering van zijn taken werkt het college onafhankelijk, deskundig en gebaseerd op een open verbinding met de samenleving. Het college laat zich daarom informeren door alle betrokkenen: bestuurders en ambtenaren, journalisten en wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en burgers. 

Het Adviescollege heeft drie kerntaken:

  1. Advisering aan de regering en het parlement over de openbaarmaking van overheidsinformatie.
  2. Advisering aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Cultuur en Media over hun plannen om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.
  3. Bemiddeling bij klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt.

Waarover adviseert het Adviescollege?

De Woo

Het belangrijkste onderwerp voor het Adviescollege is de uitvoering van de Wet open overheid, de Woo. Het gaat daarbij over de manier waarop de overheid haar informatie openbaar maakt. Wat publiceren overheidsorganisaties actief, uit eigen beweging? Hoe gaan zij om met verzoeken tot openbaarmaking van overheidsdocumenten, die ingediend zijn door journalisten, wetenschappers en anderen? Wat kan anders en beter? Het Adviescollege onderzoekt de stand van zaken en brengt vervolgens adviezen uit aan de regering en het parlement.

Informatiehuishouding

Het Adviescollege adviseert ook over de informatiehuishouding van de overheid. Overheidsorganisaties maken en ontvangen veel documenten, zoals interne nota’s, rapporten, brieven, e-mails en websites. Als de overheid die informatie niet zorgvuldig beheert, is het lastig om de relevante documenten openbaar te maken. De Wet open overheid verplicht de minister van BZK daarom om samen met de staatssecretaris van Cultuur en Media en met gemeenten, provincies en waterschappen plannen op te stellen voor verbetering van hun (digitale) informatiehuishouding.

Archiefwet

Het Adviescollege adviseert over de voortgang van die plannen en let daarbij ook op de Archiefwet. In de Archiefwet staan namelijk de basisregels voor goed informatiebeheer.

Gevraagd en ongevraagd advies

Het Adviescollege kan verder, gevraagd en ongevraagd, adviseren over andere wetten en maatregelen die gevolgen hebben voor de openbaarheid van overheidsinformatie.

Wat gaat het Adviescollege doen voor journalisten?

Ombudsfunctie

Het Adviescollege heeft een ombudsfunctie voor de journalistiek. Dat betekent dat het kan bemiddelen bij klachten van journalisten over de afhandeling van Woo-verzoeken door overheidsorganisaties.