De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, ingestemd met de benoeming van Caroline Koetsenruijter tot lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Dit adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Kerntaak

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een onafhankelijk adviescollege van maximaal vijf leden, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd zal adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie, zowel door organen van de centrale overheid als door provincies, gemeenten en waterschappen. Een laatste lid van het college wordt in de tweede helft van dit jaar benoemd. Het college wordt ondersteund door een ambtelijk bureau.

Het college zal de minister van BZK en de staatssecretaris voor Cultuur en Media (verantwoordelijk voor de Archiefwet) daarnaast adviseren over de uitvoering van de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding bij overheidsorganisaties. Ook gaat het adviescollege bemiddelen naar aanleiding van ingediende klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt. Het streven is om vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen zullen na de zomer verschijnen.

Op 3 juni is voorzitter Ineke van Gent benoemd, tegelijk met de leden Amma Asante en Martin Berendse.