Op 19 mei 2022 was er een Kamerdebat met de minister-president naar aanleiding van berichten in de media dat hij sms-berichten van zijn telefoon verwijderde. Tijdens dat Kamerdebat zei de minister-president over het onderwerp advies te vragen aan het Adviescollege van Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Adviesaanvraag

De adviesaanvraag is op 29 augustus 2022 aan het Adviescollege gestuurd. Hierin werden de volgende vragen gesteld: 

  1. Welke consequenties heeft het gebruik van digitale communicatiekanalen als sms, WhatsApp en Signal voor de toepassing van de relevante wetgeving, in het bijzonder de Wet open overheid (Woo), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet?
  2. Hoe kunnen de bewindspersonen van BZK en OCW hun taken en bevoegdheden binnen het wettelijke stelsel (voor openbaarheid en informatiehuishouding) invullen om een verantwoorde omgang met digitale communicatiekanalen te bevorderen?

De minister verzocht om bij de beantwoording in te gaan op maatschappelijke, bestuurlijke, organisatorische, technologische en juridische aspecten en om bij de planning rekening te houden met acties van anderen, waaronder onderzoek door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar archivering bij het ministerie van Algemene Zaken.

Expertsessies

Ter voorbereiding van het advies heeft het Adviescollege vier expertsessies georganiseerd. Doel hiervan was om kennis en inzichten te verzamelen uit de praktijk en gezamenlijk discussie te voeren over opties voor het beheren en bewaren van chatberichten.

Open uitnodiging

De experts zijn geworven via een open uitnodiging en namen deel op persoonlijke titel. Uiteindelijk deden 40 mensen mee die werkzaam zijn bij verschillende overheidsorganisaties, archiefdiensten en technologiebedrijven, en in de wetenschap en de journalistiek. Door 22 deelnemers is vooraf een schriftelijke bijdrage toegestuurd; deze zijn toegelicht tijdens de bijeenkomsten. Een geanonimiseerd verslag van de expertsessies kunt u hieronder downloaden.

Oplevering advies

Naar verwachting zal op donderdag 19 januari het gevraagde advies in Nieuwspoort te Den Haag worden aangeboden aan minister Hanke Bruins Slot van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).