Lydia Bremmer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Dit Adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheids­informatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het Adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

A.L. (Lydia) Bremmer is sinds februari 2022 kwartiermaker voor het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Daarvoor werkte zij onder meer bij het ministerie van BZK en het ministerie van OCW. Zij begon haar carrière bij de krant.

Lydia studeerde Mediawetenschappen en Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam.

De secretaris-directeur fungeert als ambtelijk boegbeeld en geeft leiding aan het ambtelijk bureau van het Adviescollege. Zij zal samen met de voorzitter, Ineke van Gent, een be­langrijke rol vervullen in het vormgeven van de organisatie en het uitvoeren van de wettelijke advies- en bemiddelingstaken van het college. Daarbij zal zij zorgen voor de contacten met overheidsorganisaties en met de gebruikers van de Wet open overheid, zoals journalisten en wetenschappers.

Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Lydia heeft het afgelopen half jaar als kwartiermaker met veel energie gewerkt aan de opbouw van het bureau en het Adviescollege. Met haar drive om bij te dragen aan een open en transparante overheid in combinatie met haar kennis en vaardigheden is zij de juiste vrouw om als secretaris-directeur leiding te geven aan het bureau en het ambtelijk boegbeeld te zijn van het Adviescollege. Ik wens Lydia heel veel succes.”.

Lydia Bremmer: “Er is nog een wereld te winnen als het gaat om openbaarheid van bestuur en goed beheer van overheidsinformatie. Ik kijk ernaar uit om me daarvoor in te zetten, samen met de collegeleden en het bureau. Het Adviescollege zal vertrouwen én gezag moeten opbouwen om zijn belangrijke taken te kunnen uitvoeren. Daar draag ik graag aan bij.”

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.