Op 11 augustus 2022 werd bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht door een journalist ingediend over de wijze waarop een gemeente zijn verzoeken om informatie afhandelde.

Het¬†Adviescollege werd door de aanvrager verzocht te bemiddelen tussen de gemeente en hemzelf. In de brief, deze vindt u als download op deze pagina, leest u dat dat de bemiddeling is geslaagd en be√ęindigd.¬†

Openbaarheid

Het Adviescollege hecht aan een democratie waaraan iedereen actief kan deelnemen en kan volgen wat de overheid doet. Dat betekent dat iedereen toegang moet hebben tot de informatie die de overheid heeft. De Wet open overheid dient dat doel. Het is, voor een goede uitvoering van deze wet, belangrijk dat er ruimte wordt geboden om verzoeken om informatie zo nodig te verduidelijken en te specificeren.

Informeel en persoonlijk contact

Het Adviescollege constateert dat informeel en persoonlijk contact daarbij waardevol is. In dit geval bracht een gezamenlijk gesprek en een gezamenlijke voorinzage onder geheimhouding helderheid over de informatie die de journalist wilde inzien en waarom. Zo kon worden voorkomen dat de gemeente werk had aan informatie waar niet om werd gevraagd en/of dat onnodige juridisering plaatsvond doordat partijen elkaar niet begrepen.

Vertrouwen

Tijdens de bemiddeling is ook geconstateerd dat het goed is dat het bestuursorgaan zich verplaatst in de journalist en de manier waarop deze zijn werk doet en eventuele zorgen over de werkwijze van de journalist met hem kan bespreken. Dat komt over en weer het vertrouwen ten goede. Het is daarbij van belang dat de vertegenwoordigers van het bestuursorgaan die deelnemen aan de bemiddeling de ruimte en het mandaat krijgen van het bestuursorgaan om passende oplossingen af te spreken.