De staatssecretaris Koninkrijkrelaties en Digitalisering heeft het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding op 29 september 2023 gevraagd om advies uit te brengen over openbaarmaking op verzoek onder de Wet open overheid (Woo). Het Adviescollege heeft hiervoor een plan van aanpak gepubliceerd.

Het Adviescollege gaat inventariseren welke maatregelen helpen om de afhandeling van Woo-verzoeken beter te laten verlopen. Daarbij gaat het vooral om de vormgeving van het contact tussen verzoekers en overheidsorganisaties, en om de inrichting van het proces voor de behandeling van Woo-verzoeken (organisatie, ICT).

Voortbouwen op huidig onderzoek

Het Adviescollege zal voortbouwen op een invoeringstoets op de Woo, die SEO Economisch Onderzoek momenteel uitvoert voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eigen onderzoek

Daarnaast doet het Adviescollege eigen onderzoek, door bestaande rapporten en data te analyseren, en door interviews en bijeenkomsten te houden met diverse organisaties en deskundigen. Ook benut het Adviescollege inzichten uit de eigen praktijk van bemiddeling tussen journalisten en overheidsorganisaties. Het advies zal eind februari 2024 verschijnen.