Op deze pagina vindt u de adviezen die tot nu toe zijn gegeven aan de regering en het parlement. 

Een kerntaak van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is de advisering aan de regering en het parlement over het beheren en de openbaarmaking van overheidsinformatie. 

Chatberichten

Het eerste advies vanuit deze kerntaak is het advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid. 

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers.

Het advies vindt u hier.

Adviezen openbaarmaking en ontsluiting van publieke informatie

Het Adviescollege wordt ook om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaarmaking en de ontsluiting van publieke informatie.

Uitvoeringswet voor de Europese Datagovernanceverordening

De Datagovernanceverodering geeft onder meer regels voor hergebruik en het beschikbaar stellen van overheidsgegevens, wanneer die gegevens onderworpen zijn aan rechten van anderen. Het gaat dan over ontsluiting van niet openbare overheidsinformatie. 

Het Adviescollege heeft een advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet. Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen die in het Nederlands recht op grond van de Datagovernanceverordering moeten worden geregeld.

Het advies vindt u hier. 

Wetsvoorstel Verzamelwet BZK

Er komt een Verzamelwet voor onder meer wetstechnische wijzigingen van de Wet open overheid. Het Adviescollege heeft hier een wetgevingsadvies over uitgebracht. 

Het advies vindt u hier.